§ 1 – Navn:
Foreningens navn er:   ”Beboerrepræsentationen Hvidts Gård”.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune
§ 2 – Formål:
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forhold til ejendommens ejer(e). (Jævnfør lejelovens Kapitel XI §65, §66 og §67)
Bestyrelsen tilstræber samarbejde med Ejerforeningen Hvidts Gaard.
Bestyrelsen iværksætter, eventuelt i samarbejde med ejerforeningen, fælles aktiviteter for beboerne samt udarbejder husorden.
§ 3 – Medlemmer:
Medlemskab af foreningen har alle lejere af lejligheder i Hvidts Gård.
§ 4 – Generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august måned.
Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
§ 5 – Dagsorden:
Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter.
   1.  Valg af dirigent
   2 . Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
   3.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet samt fastsættelse af kontingent.
   4.  Valg af bestyrelse og suppleant
   5.  Valg af revisor og suppleant
   6.  Indkomne forslag.
   7.  Eventuelt.  
§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet og skal indkaldes når mindst 10 medlemmer forlanger det.
En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
§ 7 – Afstemning:
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.
Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå.
Såfremt 5 medlemmer kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.
Hvis der er lige mange medlemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget.
Ved valg af medlemmer til tillidsposter i foreningen, afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.
§ 8 – Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Udover de tre medlemmer vælges en suppleant, samt en revisor og en revisorsuppleant.
Dersom et medlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Derimod indkaldes suppleanten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer. Alle hverv er ulønnede.
§ 9 – Kompetencen:
Foreningen tegnes af formanden sammen med et eller begge bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli.
§ 10 – Opløsning af foreningen:
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af foreningens medlemmer er til stede.
Er dette antal ikke til stede, kan beslutningen om opløsning træffes af en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel senest to måneder efter den første, og uanset de fremmødtes antal.
Dersom foreningen ved opløsningen ejer formue, det være sig penge eller løsøre, vil sådanne midler – efter at alle forpligtelser er afviklet – være at fordele således;
1. Løsøre overdrages til Hvidts Gård.
2. Pengene anvendes til forskønnelse af gården i Hvidts Gård i form af eksempelvis en skulptur.
oooOooo

Således ændret på generalforsamling den 31 august 2013.