Støj:
Da en ejendom er et ”minisamfund” bestående af mennesker med forskellig livsrytme og aktivitet, er det væsentlig, at alle viser hensyn over for de andre beboere og undgår unødig støj i lejligheden samt på ejendommens fællesarealer. Brug derfor venligst dagtimerne, når De skal udføre arbejde, der kan være til gene for de andre beboere.
 
Radio, TV og musik:
Benyttelse af radio og fjernsyn, musikinstrumenter m.v. skal ske med fornøden hensyntagen til ejendommens øvrige beboere.
I de sene aftentimer bør De vise særligt hensyn til Deres naboer ved at dæmpe ned, så De ikke kan forstyrre de andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde bør De sikre Dem, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 24.00.
 
Badning:
Badning medfører støj fra vandets plasken og fra vandrørene. Undgå derfor af hensyn til de øvrige beboere at tage bad i nattetimerne.
 
Affald, affaldsskakt:
Affald, der nedkastes i affaldsskakte, skal emballeres i tillukkede skaktposer, eller være omhyggeligt indpakket. Herved kan lugtgener fra skakten undgås, ligesom det forhindrer, at dårligt emballeret affald tilstopper. Tænk pa den, som skal tømme affalds-beholderen.
Flasker og aviser samt emballage af papir og pap skal anbringes i de særlige genbrugscontainere, hvor de findes, og ellers i affaldsbeholderen.
 
Storskrald:
Kasserede møbler m.v. ma ikke anbringes i eller ved affaldsbeholderne. Spørg viceværten, hvis De ønsker at komme af med bohave eller lignende. Han kan anvise et sted, hvor det kasserede eventuelt kan anbringes eller oplyse, hvornår afhentning af storskrald finder sted, så det eventuelt kan fjernes uden udgift for Dem.
 
Barnevogne, cykler m.v.:
Viceværten kan oplyse om eventuel cykelkæder eller barnevognsrum. Barnevogne, cykler og knallerter m.v. ma ikke opstilles på trappeopgange, i gennemgange og porte eller pa andre steder, hvor de kan være til gene eller fare for forbipasserende - tænk venligst på de svagtseende.
 
Husdyr:
Husdyrhold i ejendommen er ikke tilladt, idet husdyr i etageejendomme ofte giver anledning til klage fra de øvrige beboere på grund af støj og forurening.
Det er dog tilladt at holde mindre dyr i bure, fisk i akvarier eller lignende under forudsætning af, at det ikke er til gene for de øvrige beboere i ejendommen.