Generalforsamling

I beboerrepræsentationen for Hvidts Gaard

(Grundet COVID-19 virus, har vi i Bestyrelsen truffet beslutning om at afholde generalforsamlingen i parkeringskælderen i Hvidts Gaard)

Tirsdag den 16. august 2022 kl. 16:30

Dagsorden ifølge vedtægterne

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet samt fastlæggelse af kontigent for det kommende år
4) Valg af bestyrelse og suppleant
5) Valg af revisor og suppliant
6) Indkomme forslag
7) Eventuelt

Bestyrelsen


Referat fra den ordinære generalforsamling i Beboerrepræsentationen for Hvidts Gaard fredag den 16. august 2022.

Valg af dirigent.

 Poul Madsen blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

 Siden det privat ejede selskab Heimstaden købte en del af ejendom, er der sket en ændring af frasalget af lejligheder til ejerlejligheder, det er nu stoppet og der er 33 udlejningslejligheder pr. 31. juli 2022. heraf er 2 lejligheder i tomgang. Udlejningen sker gennem

Heimstaden ’s ejendomsadministrator, der også varetager den daglige viceværtservice.

Bestyrelsen har i det forgangene år, grundet Covid-19, kun holdt 2 bestyrelsesmøde og haft et møde om planlagte vedligeholdelse med Heimstaden.

Følgende emne har været drøftet på bestyrelsesmøderne:

 1. Varmeforsyningen, grundet de mange fejlbehæftede årsopgørelser, har vi indgivet indsigelse mod varmefordelingen, hvert år fra varmeåret 2017-2018 til 2019-2020 og vi har fået delvis medhold i vores anke af huslejenævnet.
 1. Dørtelefon og navneskilte. Siden vi fik fjernet vores dørtelefoner, har vi klaget over beslutningen og der blev lovet en løsning vi kunne leve med. Først blev vi lovet længere åbningstider fra 07:00 til 22:00, indtil der blev fundet en permanent løsning, i dag er åbningstiderne 8:00 til 18:00, selv om vi deler ud af vores gæstekode til alle vi kender og evt. sætter den på døren, er det en dårlig ide og et sikkerhedsproblem.   
 1. Internet, De fleste beboere har fået installeret Fibernet i lejligheden (en kasse på væggen). Det er et tilbud, at Fibernet i en periode kan indlægges ”gratis”, og det har ejeren her så benyttet sig af, det er også den dyreste løsning på langt sigt.
 1. Nedgravede affaldsøer: Det anbefales, at brugerne af de nye affaldsløsninger ikke bør gå længere end 75 meter mellem hoveddør og de nedgravede affaldsløsninger, med affaldet.

Men for handicappede og dårliggående i Hvidts Gaard er der ca. 140 m. reglerne siger, at de nedgravede affaldscontainere skal placeres, så der er kort og ubesværet adgang for brugerne. Tilgængeligheden skal være egnet for alle, også børn, ældre og handicappede. Vi har klaget til Aalborg kommune om vores problem, men har endnu ikke fået en afgørelse/tilbagemelding.

Mangler du affaldsposer kan du bestille nye på tlf. 99 31 49 55.

 1. Den husorden, vi har, gælder muligvis kun for lejer under NIAM, men ejerforeningen har uofficielt tilsluttet sig aftalen.
 1. Støj i ejendommen, ca. 35 procent af beboerne i danske etageboliger plages af nabostøj. Hvad gør du, hvis du føler dig generet, først retter du henvendelse til den støjende. Herefter kan man klage til udlejer eller ejerforeningens bestyrelse. Hvis din klage er velbegrundet, vil den støjende få en påmindelse om at ophøre med at støje. Hvis dette ikke hjælper, kan du henvende dig til politiet.
 1. Kasser og lignende private opstillinger burde fjernes fra gården, så selve gårdspladsen bliver holdt i pæn og præsentabel stand.
 1. Parkering i gården. Der udstedes nu bøder af kommunen (parkeringsvagt Nord), når parkering sker i indkørslen og på brandvejen.
 1. En meget høj og ujævn kant mellem fortov og vores grønne opkørsel – er lige til at falde over - og til gene for kørestole, taxa osv. Vi har gjort udlejerne opmærksom på problemet.
 1. Oversvømmelse over en stor del af gården, når regnen siler ned, manglende oprensning af afløb. Vi har foreslået at der sker en oprensning med faste intervaller.
 1. Nogle blomsterkasser hænger udvendig på altangitteret. For lejerne er der bestemmelse i husorden, at de skal hænge indenfor, så kasserne blev på selve altanen, hvis de skulle dratte ned, og ingen blev generet ved vanding ovenfra. Påbuddet gælder desværre ikke for ejerlejlighederne. 
 1. Viceværtordningen: For nogle er den nye viceværtordning noget uoverskueligt, men du kan altid oprette en sag på minbolig, på Heimstaden ’s hjemmeside eller ved driftsforstyrrelse i lejligheden direkte til viceværtservice på tlf. 33 75 10 10 eller administrationen på tlf. 63 90 27 36, ved akut og uopsættelig driftsforstyrrelse f.eks. elevator stop, kloak eller vandproblemer tlf. 40 18 93 20.   
 1. I den forgangne periode er der blevet installeret ny varmtvandspladeveksler, hvilket gerne skulle betyde en lidt lavere varmtvandspris.
 1. Nogle lejere har fra Heimstaden fået tilsendt en månedsopgørelse over forbruget af varme og vand. Vi finder tallene ret uforståelige og fejlbehæftet - i nogle tilfælde nærmest gak-gak!
 1. Hjemmesiden er ment som en service for lejerne i Hvidts Gaard, der altid her er opdateret med service tlf. nummerer m.m. Hvis nogle har lyst med at komme med et indlæg, er i altid velkommen.

Drift og vedligeholdelsesplan 10-årige budget, informationsmøde den 28. juni 2022.

 

Emne:

 1. Fremlæggelse af 10. årige budget, (145.000,00 kr.) Heimstaden ‘s andel.
 1. Dørtelefoner på gårdsiden.

    3.    Afløbssystem i gården og i lejlighederne.

 1. husets generelle tilstand.

Fremtid for Hvidts Gaard og foreningen:

 1. Vi kan forvente en kraftig huslejestigning i det nye år, inflationen er for nuværende på 8.8 % hvilket er usædvanlig høj.
 1. Principiel indsigelse om varme opgørelsesmetode for fællesarealer i Hvidts Gaard. I dag betaler vi effekt afgift for 7279 m², lejlighederne udgør kun 6793 m² en dif. På 486 m², plus opvarmning af arealet. Denne udgift bliver tillagt vores varmeudgifter, vi mener det er en del af lejen og at det er udlejerens udgift, huslejenævnet har tidligere givet medhold i en lignede sag.
 1. Dørtelefoner, vi mener at lejer har krav på, at udlejer holder det lejede i den stand, som man med rette kan forvente fra lejemålets indgåelse og i lejeperioden generelt. Udlejer kan ikke bare fjerne dørtelefoner nå vi har lejet boligen med dørtelefoner, derfor en opfordring til straks at få det ordnet.
 1. Ny bank eller ny aftale med vores bank/sparekasse  

Ny bank under overvejelse pga. overpris på konto kr. 1.500 pr år i nuværende bank (sammenlignet med fx Nordeas kr. 300,00 pr år.)

Fremlæggelse og godkendelse af Regnskabet samt fastsættelse af Kontingent.

Regnskabet fremlagt og gennemgået. Det sædvanlige kontingent på Kr. 5,00 pr md. pr lejermål fortsætter indtil videre.

 

Valg af Bestyrelse og suppleant samt Revisor og suppleant.

Valg til bestyrelse:

Bjarne Guldhammer, Brohusgade 9, 1, tv. Tlf. 26 12 33 12

Grethe Kold, Østre Kanalgade 14, 2. th. Tlf. 98 38 15 74

Svend Jørgen Carstensen, Nybrogade 2, 4. tv.

Jesper Christoffersen, Brohusgade 11, 3. tv.

 
Valg til revision.
Revisor Poul Madsen, Brohusgade 11, 1. tv. Tlf. 98 12 98 43 

 

Indkomne Forslag samt Eventuelt.

Ingen indkomne forslag og intet under eventuelt.

Bjarne afsluttede generalforsamlingen med "Tak for god ro og orden."

ref. Grethe.