Generalforsamling

I beboerrepræsentationen for Hvidts Gaard

(Grundet COVID-19 virus, har vi i Bestyrelsen truffet beslutning om at afholde generalforsamlingen i parkeringskælderen i Hvidts Gaard)

Fredag den 28. august 2020 kl. 16:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet samt fastlæggelse af kontigent for det kommende år
4) Valg af bestyrelse og suppleant
5) Valg af revisor og suppliant
6) Indkomme forslag
7) Eventuelt

Bestyrelsen


Referat fra den ordinære generalforsamling i Beboerrepræsentationen for Hvidts Gaard fredag den 28. august 2020.

Valg af dirigent.

 Poul Madsen blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

Bjarne Guldhammers beretning med tillæg nedskrevet på forhånd og udleveret til bestyrelsens medlemmer.

Formandens beretning gennemgået i dag på generalforsamlingen. Undervejs blev diverse emner taget op.

Det blev fx foreslået, at et skilt med "PRIVAT" burde opstilles i gården, da udefra kommende personer ind imellem ses benytte borde og bænke.

Rod i gården. Papir og andet affald ligger næsten altid og flyder. Alle enige. Karin meget utilfreds: "Alt går i forfald!"

Formanden oplyste, at rengøring i gården området hører under DEAS.

Som forsøgsordning er åbningstiden for indgangsdøre i gården udvidet og gælder nu i tidsrummet 7,30 til 18,00 alle ugens dage.

Bjarne oplyste, at der er 32 lejligheder til rådighed, hvoraf 31 pt er udlejet.

To solide og praktiske borde indkøbt til denne generalforsamling og er i dag opstillet her i kælderen. Vi lejere kan låne bordene, hvis vi får mange gæster.

 

Fremlæggelse og godkendelse af Regnskabet samt fastsættelse af Kontingent.

Regnskabet fremlagt og gennemgået. Det sædvanlige kontingent på Kr. 5,00 pr md. pr lejer fortsætter indtil videre.

 

Valg af Bestyrelse og suppleant samt Revisor og suppleant.

Genvalg af både bestyrelse og revision.

 

Indkomne Forslag samt Eventuelt.

Ingen indkomne forslag og intet under eventuelt.

Bjarne afsluttede generalforsamlingen med "Tak for god ro og orden."

ref. Grethe.